REGULAMIN DO KONKURSU NA NOC MUZEÓW 2018

REGULAMIN KONKURSU

§1

 1. Regulamin jest organizowany pod nazwą „Energia zaklęta w szkle”.
 2. Organizatorem Konkursu jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.
 3. Sponsorem nagród w konkursie jest firma PGE Polska Grupa Energetyczna S.A, dostawca energii elektrycznej.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie na stronie www.miastoszkla.pl i na frofilu Fecebook-owym: https://www.facebook.com/miastoszkla w dniach 19 maja – 20 maja 2018 roku.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a)      Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b)      Nie jest pracownikiem Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. i/lub PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)      Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 1.

 

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:

Oryginalny komplet „Organica” (patera, bomboniera i wazon) wykonany ze szkła bezbarwnego z kolorowymi inkluzjami. Wykonany wg. projektu artystów związanych z CDS.

Trzy duże przestrzenne figury szklane (Pająk, Skorpion, Modliszka) wykonane ze szkła kolorowego w technologii formowania szkła za pomocą palnika gazowego.

Duża figura smoka wykonana ze szkła kolorowego w technologii formowania szkła za pomocą palnika gazowego.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowości organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem strony internetowej CDS oraz na naszym koncie FB
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres: e.guzik@miastoszkla.pl w terminie do 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 4. Otrzymana nagroda zostanie przekazana do rąk Laureata po wylegitymowaniu się z dowodu osobistego.
 5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian termonów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.miastoszkla.pl