Regulamin akcji plastycznej „Mały Projektant Szkła”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem głównym akcji jest Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie, zwane dalej: Organizatorem.
 2. Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci szkoły podstawowej odwiedzających Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
 3. Udział w akcji jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.
 4. Udział w akcji jest bezpłatny.
 5. Czas trwania akcji: od 01.10.2016 do 20.05.2017 r. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brały udziału w akcji.

Cele akcji

 1. Podstawowym celem akcji jest wyłonienie najciekawszych prac spośród stworzonych przez dzieci projektów, a następnie wykonanie ich ze szkła przez artystów pracujących na warsztatach obróbki i zdobienia szkła w Centrum Dziedzictwa Szkła (CDS).
 2. Zachęcenie najmłodszych do aktywnego udziału w ścieżce zwiedzania Centrum.
 3. Zainteresowanie dzieci tematyką obróbki szkła, w tym wykorzystania różnych materiałów i sposobów do osiągnięcia zamierzonego w projekcie celu.
 4. Rozwój umiejętności plastycznych dzieci.
 5. Zebranie gotowych prac i projektów, a następnie stworzenie wystawy „Mały Projektant Szkła”, która eksponowana będzie w przestrzeniach wystawowych CDS po zakończeniu akcji.

Warunki i zasady uczestnictwa w akcji „Mały Projektant Szkła”

 1. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty i dobrowolny. Mogą w nim uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie szkoły podstawowej, zwiedzające CDS w Krośnie.
 2. W określonych miejscach w budynku głównym CDS ustawione będą stanowiska projektowe wyposażone w materiały do realizacji projektów (papier, kredki, flamastry, plastelina itp.)
 3. Dzieci decydujące się na udział w akcji projektują dowolny motyw, mając do dyspozycji materiały i przybory plastyczne. Po skończonej pracy przekazują projekt przewodnikowi, pod opieką którego zwiedzają Centrum.
 4. Praca powinna posiadać jednego autora i musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika akcji.
 5. Na odwrocie praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 6. Dla biorących udział w akcji dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów prawnych, który należy złożyć na karcie zgłoszenia. Formularz zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 7. Przez cały czas trwania akcji dzieci znajdują się pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. Prace anonimowe, bez karty zgłoszenia, nie będą zakwalifikowane do akcji.
 9. Rodzice lub opiekun prawny Uczestnika uznaje warunki Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zmianami) w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia akcji, jak również wydania nagrody. Opiekun prawny Uczestnika ma prawo wglądu do danych oraz ich poprawienia, wyraża zgodę na publikację pracy na stronach internetowych i facebooku, na wystawach, w publikacjach służącym celom informacyjnym i promocyjnym Organizatorowi akcji.
 10. Z dniem przekazania projektu wraz z kartą zgłoszenia następuje przeniesienie praw autorskich na rzecz Centrum Dziedzictwa Szkła bez ograniczenia czasowego.
 11. Kartę zgłoszenia i Regulamin akcji wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (Krosno, ul. Blich 2, tel: 13 444 00 31).
 12. Prace zgłoszone do akcji nie będą zwracane autorom.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik akcji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.
 2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, nie będą podlegały ocenie i tym samym nie zostaną zakwalifikowane do realizacji.
 3. Wyboru prac projektowych do realizacji warsztatowej dokonywać będzie powołana przez Organizatora komisja składająca się z artystów pracujących na warsztatach obróbki i zdobienia szkła w CDS w składzie: Aneta Kozak, Katarzyna Solińska, Urszula Steczkiewicz, Piotr Cieślik, Hryhorij Malyk, Krzysztof Tomasik, Kamil Buba, Adam Okólski, Robert Okólski.
 4. Komisja oceniając projekty będzie brała pod uwagę: jakość wykonania, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą, oryginalność oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki akcji i całego projektu.
 5. W pierwszych dniach każdego kolejnego miesiąca Komisja wyłoni zwycięski projekt i następnie przekaże go do realizacji. Prace zgłoszone w październiku będą oceniane najpóźniej do dnia 10 listopada, w kolejnych miesiącach trwania akcji będzie analogicznie.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie Centrum Dziedzictwa Szkła www.facebook.com/miastoszkla poprzez podanie imion i nazwisk wybranych uczestników oraz udostępnienie zwycięskich projektów.
 7. Organizator ma prawo do wykorzystania zarówno projektu, jak i wizerunku autora w celach promocyjnych, reklamowych oraz wystawienniczych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej liczy wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych prac.
 9. Nagrody dla autorów najlepszych zgłoszonych projektów będą do odebrania w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
 10. Wyboru końcowych projektów i prac przeznaczonych do stworzenia wystawy dokonywać będzie komisja w składzie: Hanna Wajda Lawera, Aneta Kozak, Katarzyna Solińska, Urszula Steczkiewicz, Piotr Cieślik.
 11. Najlepsze prace będą prezentowane w Centrum Dziedzictwa Szkła na wystawie czasowej planowanej przez Organizatora w terminie od dnia 1 czerwca 2017 roku.
 12. O wszelkich zmianach dotyczących terminu lub miejsca, Organizator poinformuje laureatów zamieszczając stosowną wiadomość na stronie www.facebook.com/miastoszkla
 13. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg organizacji akcji, jak również nierozstrzygnięcia akcji w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac niespełniających warunków Regulaminu.
 14. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane indywidualnie przez Organizatora akcji.