REGULAMIN ZWIEDZANIA

 
§ 1

Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin zwiedzania został ustanowiony przez Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Blich 2, 38-400 Krosno, NIP 684-260-79-64, REGON 180619978, wpisanym w Sądzie rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000367353, o kapitale zakładowym 26.207.500,00 zł ( słownie: DWADZIESCIA SZESC MILIONÓW DWIESCIE SIEDEM TYSIECY PIECSET ZŁOTYCH)zwanym dalej Centrum lub CDS

 

§ 2

Udostępnianie ekspozycji CDS

 1. Centrum jest otwarte dla zwiedzających w następujących godzinach:
  W sezonie: od 1 lipca do 31 sierpnia
  • Poniedziałek – sobota 10:00 – 18:00
  • Niedziela 11:00 – 18:00

  Poza sezonem: 1 września do 30 czerwca
  • Poniedziałek – sobota 9:00 – 17:00
  • Niedziela 11:00 – 17:00

 2. W dni ustawowo wolne od pracy Centrum może być nieczynne dla zwiedzających. CDS zastrzega sobie prawo zamknięcia w wybrane dni.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.miastoszkła.pl oraz w Recepcji CDS.

 

§ 3

Wizyta w CDS

 1. Wejście do CDS jest odpłatne. Cennik biletów dostępny jest w Recepcji CDS oraz na stronie internetowej CDS www.miastoszkla.pl.
 2. Kasy kończą sprzedaż biletów na cykl zwiedzania w danym dniu na godzinę przed zamknięciem Centrum.
 3. Bilet upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren CDS.
 4. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać w budynku CDS, jest ściśle limitowana.
 5. Sprzedaż biletów na dany cykl zwiedzania jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 6. Osoba kupująca bilet zobowiązana jest do zachowania na czas zwiedzania: biletu, paragonu, faktury lub innego dokumentu stanowiącego dowód zakupu.
 7. Kasy przyjmują płatność w złotówkach oraz akceptują karty płatnicze (rodzaj akceptowanych kart płatniczych jest wskazany w kasach).
 8. Osoba kupująca bilet lub odbierająca w dniu zwiedzania Centrum bilety zakupione w drodze przedsprzedaży otrzyma w kasach plakietkę identyfikującą Klienta CDS. Plakietkę należy umieścić w widocznym miejscu.
 9. W przypadku zagubienia, zerwania lub naruszenia plakietki pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 5 zł.
 10. Wejście do Centrum odbywa się tylko o pełnych godzinach zegarowych i tylko z przewodnikiem zatrudnionym przez CDS. Usługa przewodnicka w języku polskim wliczona jest w cenę biletu.
 11. Zabrania się samodzielnego wchodzenia i zwiedzania Centrum bez biletu, plakietki i bez opieki przewodnika. Po stwierdzeniu takiego faktu przez pracowników CDS, dana osoba będzie poproszona o opuszczenie pomieszczeń Centrum. W przypadkach skrajnych powiadamiana jest ochrona obiektu.
 12. Cykl zwiedzania Centrum obejmuje zwiedzanie budynku głównego i piwnic przedprożnych i trwa około 120 min.
 13. Ostatnie wejście na zwiedzanie całości obiektu (obiekt główny oraz piwnice przedprożne) możliwe jest na 2 godziny przed zamknięciem, wejście na godzinę przed zamknięciem Centrum obejmuje tylko zwiedzanie budynku głównego.

 

§ 4

Rodzaje biletów

 1. W Centrum obowiązują następujące rodzaje biletów:
  Klienci indywidualni:
  a) Bilet normalny:
  • zwiedzanie budynku głównego CDS i piwnic przedprożnych
  • zwiedzania budynku głównego CDS
  • zwiedzanie piwnic przedprożnych
  • usługa edukacyjna

  b) Bilet ulgowy:
  • dzieci do 14 roku życia
  • bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe i dzieci do lat 14)

  c) Wstęp bezpłatny:
  • dzieci do lat 6

  Grupy zorganizowane:
  a) Bilet normalny:
  • zwiedzanie Centrum i piwnic przedprożnych
  • zwiedzania budynku głównego
  • zwiedzanie piwnic przedprożnych
  • usługa edukacyjna

  b) Bilet ulgowy:
  • dzieci do lat 6
  • młodzież szkolna
  • osoby z orzeczoną grupą niepełnosprawności

  c) Wstęp bezpłatny:
  • Opiekunowie grup zorganizowanych w liczbie: 1 opiekun na maksymalnie 10 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych - maksymalnie 5 dzieci.

 2. Bilet ulgowy, przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do 14 roku życia, osobom niepełnosprawnym po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności bilet upoważnia do wejścia na teren CDS z opiekunem osoby niepełnosprawnej.
 3. Bilet rodzinny – przysługuje 2 osobom dorosłym: rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 14 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej).
 4. Usługa przewodnicka w języku angielskim dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych wymaga wcześniejszej rezerwacji i dodatkowej opłaty wg. cennika.
   

§ 5

Rezerwacja

 1. Rezerwacji grupowej i indywidualnej można dokonać:
  • osobiście w recepcji Centrum
  • pod numerem telefonu 13 444 00 31 w godzinach otwarcia CDS,
  • on-line pod adresem www.miastoszkla.pl.

 2. Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają osoby z uprzednią rezerwacją.
 3. Rezerwacja grup zorganizowanych na daną godzinę wyłącza możliwość dołączenia klientów indywidualnych.
 4. Zakup biletów bezpośrednio w kasie biletowej jest możliwy, jeżeli dostępne są miejsca w systemie rezerwacji.
 5. Rezerwacja internetowa uzyskuje status potwierdzonej po otrzymaniu zwrotnej wiadomości e-mail wygenerowanej przez system rezerwacji.
 6. Odbiór biletów w kasie CDS powinien nastąpić najpóźniej 15 minut przed wyznaczoną godziną wejścia do Centrum.
 7. Dla grup zorganizowanych wymagana jest wcześniejsza rezerwacja na wszystkie usługi/oferty świadczone przez Centrum.
 8. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie formularza z danymi osoby lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik CDS na podstawie danych podanych przez osobę dokonującą rezerwacji. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie daty i godziny, liczby osób i uprawnień do skorzystania z poszczególnych rodzajów biletów oraz sprecyzowania wybranej oferty.
 9. CDS zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na wybraną ofertę. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie www.miastoszkła.pl. W szczególnych przypadkach CDS zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu zmiana terminu lub zwrot opłaty za bilety.
 10. Zasady rezerwacji internetowej (on-line), w tym zasady płatności i zwrotów, uregulowane są w odrębnym regulaminie dostępnym na stronie www.miastoszkla.pl Zasady przebywania klientów indywidualnych i grup zorganizowanych na terenie

 

§ 6

CDS

 1. Na teren CDS mogą wejść osoby posiadające ważny bilet wstępu, posiadające plakietkę identyfikacyjną i tylko pod opieką przewodnika.
 2. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą przebywać na terenie CDS tylko pod opieką osoby dorosłej.
 3. Klienci CDS na czas zwiedzania obiektu mogą skorzystać z szatni wyposażonej również w szafki zamykane na kluczyk.
 4. Za rzeczy pozostawione w szatni pracownicy CDS nie biorą odpowiedzialności.
 5. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł.
 6. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia CDS.
 7. Wyjście w trakcie zwiedzania poza teren obiektów CDS jest równoznaczne z dobrowolnym zakończeniem zwiedzania.
 8. Każda grupa zorganizowana osób nieletnich przebywa na terenie CDS z pełnoletnim opiekunem.
 9. W wypadku grup szkolnych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 10 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych maksymalnie 5 dzieci.
 10. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie CDS.
 11. Zorganizowane grupy powinny przybyć do CDS 10 minut przed zarezerwowaną godziną wstępu.
 12. Osoba odbierająca bilety zobowiązana jest do podania danych rezerwacji i uiszczenia należności oraz do odebrania i zdania plakietek identyfikujących.
 13. Wejście do CDS następuje o godzinie określonej w dokonanej rezerwacji.
 14. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników CDS lub innych osób wyznaczonych przez CDS oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa (p. poż i BHP).
 15. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi znajdującymi się przy poszczególnych eksponatach oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty zamieszczone przy eksponatach.
 16. CDS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów.
 17. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia CDS należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom CDS lub innym osobom wyznaczonym przez CDS.
 18. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach – hall, taras CDS.
 19. CDS zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części terenu CDS. Informacja o ograniczeniu dostępu, w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu do CDS.
 20. CDS zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 21. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

 

§ 7

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

 1. W razie ogłoszenia alarmu lub ewakuacji z obiektu należy poddawać się wskazówkom osób kierujących ewakuacją lub przedstawicielom straży pożarnej.
 2. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie powiadomić personel Centrum lub Straż Pożarną.
 3. Podczas przebywania na terenie Centrum w różnego rodzaju pokazach należy stosować się do:
  • znaków ewakuacyjnych
  • znaków ostrzegawczych
  • znaków zakazu
  • znaków nakazu
  • znaków ppoż.

 4. Podczas uczestnictwa na terenie Centrum w różnego rodzaju pokazach należy:
  • Stosować się do wskazówek i poleceń prowadzącego
  • Wykonywać czynności zgodnie z instrukcją BHP
  • Używać odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

 5. Zabrania się bez zgody odpowiedniego personelu Centrum wykonywania czynności mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
 6. Należy niezwłocznie powiadomić personel Centrum w przypadku zauważenia wypadku lub innego zagrożenia dla zdrowia i życia .

 

§ 8

Zakazy

 1. Zwiedzającym znajdującym się na terenie CDS zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia Centrum.
 2. W szczególności zwiedzającym zabrania się:
  a) wynoszenia elementów wyposażenia CDS poza jego teren;
  b) przenoszenia elementów wyposażenia CDS poza przeznaczone dla nich miejsca;
  c) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia CDS;
  d) wprowadzania na teren CDS zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników;
  e) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych;
  f) wnoszenia na teren CDS broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
  g) wnoszenia i wprowadzania na teren CDS rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jeżdżenia na nich;
  h) spożywania posiłków i napojów za wyjątkiem miejsc, o których mowa w § 6 ust. 18;
  i) prowadzenia działalności handlowej;
  j) prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.

 3. Zabrania się przebywania na terenie CDS osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 4. Osoby naruszające zakazy wskazane w ust. 1 i 2 zostaną wyproszone z terenu CDS.

 

§ 9

Bezpieczeństwo

 1. Teren CDS jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego.
 2. Firma realizująca zadania ochrony CDS upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Centrum oraz do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie § 7.
 3. CDS zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren CDS nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w § 8 ust. 2. lit. e-g.
 4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających CDS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot kosztu biletów, o ile na terenie CDS przebywali dłużej niż 1 godzinę. Zwroty następują na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup biletów.
 5. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie CDS zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników CDS.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej CDS www.miastoszkla.pl oraz na Recepcji.
 2. Poprzez zakup biletu zwiedzający akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu CDS. W razie wyproszenia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania regulaminu, zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do CDS w danym dniu, ani zwrot należności za bilet.
 4. CDS jest uprawnione do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.miastoszkla.pl oraz w Recepcji CDS.
Uwaga! Do 14 marca 2021 r. CDS będzie zamknięte dla zwiedzających! Zapraszamy na zakupy! -