CDS Krosno

Deklaracja dostępności

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.


Dane teleadresowe jednostki:

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (w skrócie CDS):

Telefon: 13 43 635 68

E-mail: biuro@miastoszkla.pl

Adres korespondencyjny: ul. Blich 2, 38-400 Krosno

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • ikony mediów społecznościowych nie mają towarzyszącego im tekstu.

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • negatywny kontrast
 • jasne tło
 • mapa strony
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość wyświetlania strony w skali szarości
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
 • stosujemy zasady prostego języka
 • infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym
 • obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”
 • linki do strony mapy witryny
 • na stronie nie ma formularzy ani zabezpieczeń CAPCHA
 • nie ma automatycznie odtwarzających się dźwięków
 • nie używamy grafik aby przedstawiać tekst
 • strona nie ma limitu czasowego
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Stanisław Paczosa, s.paczosa@miastoszkla.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 512 824 650. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do:

Prezes Zarządu PFRON; skargi.wnioski@pfron.org.pl lub interwencje@pfron.org.pl; al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa; telefon 225 055 448

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny oraz sklep Centrum Dziedzictwa Szkła, ul. Blich 2, 38-400 Krosno

Wejście do budynku głównego Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie zlokalizowanego przy ul. Blich 2 znajduje się w północnej części Rynku (zejście z północnej pierzei podcieni z jednej strony oraz Karpackiej Państwowej Uczelni z drugiej). Budynek posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim.

Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi przesuwne automatyczne, otwierane na czujkę ruchu.

Wjazd na wózku inwalidzkim możliwy jest do toalety znajdującej się na poziomie 0, która dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek posiada cztery poziomy. Na poziomie 0 zlokalizowana jest kasa oraz punkt informacji. Jest to jedyny poziom, na którym klienci mogą przebywać bez przewodnika. Wejście na pozostałe poziomy możliwy jest jedynie z pracownikiem Centrum Dziedzictwa Szkła. Na każdy poziom budynku można dostać się windą osobową, przystosowaną do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Winda ma przyciski oznaczone alfabetem Braille’a. Na każdym poziomie dostępnym dla klientów [poziomy 0, (-2), (-3), (-4)], znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Obok budynku głównego zlokalizowany jest sklep Centrum Dziedzictwa Szkła posiadający osobne wejście z drzwiami przesuwnymi automatycznie, otwieranymi na czujkę ruchu. Wejście do sklepu jest na tym samym poziomie co plac przed budynkiem. Z hallu budynku głównego można przejść do sklepu jedynie schodami.

W budynku zainstalowano dźwiękowo-wizualny system powiadamiania alarmowego.

Piwnice Przedprożne Centrum Dziedzictwa Szkła, Rynek, 38-400 Krosno

Poniżej płyty Rynku, w zachodniej jego części, zlokalizowane są jednopoziomowe Piwnice Przedprożne. Wejście do Piwnic możliwe jest jedynie schodami.

Zarząd Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o., ul. Blich 1, 38-400 Krosno

Zarząd Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. oraz obsługa administracyjna zlokalizowane są przy ul. Blich 1, 38-400 Krosno. Pomieszczenia stanowią część zabytkowej kamienicy, do której z poziomu chodnika, prowadzą schody. Lokale umieszczone są na pierwszym piętrze.

Dojazd komunikacją miejską z dworca PKP oraz dworca autobusowego

Rozkład jazdy autobusów z dworca PKP i dworca autobusowego znajdują się na stronie http://rozklad.mks-krosno.pl/. W zależności od linii autobusowej należy wysiąść na przystanku przy ulicy Podwale (oznaczenie przystanku Podwale 02) lub ulicy Legionów (oznaczenie przystanku Legionów 04).

Parking

Centrum Dziedzictwa Szkła nie posiada własnego parkingu. Możliwy jest jednak podjazd na plac przed budynkiem głównym w celu umożliwienia osobom z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich wyjście z pojazdu i przemieszczenie się do wnętrza budynku. Płatne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych zlokalizowane są wokół Rynku. Płatny parking dla autobusów umiejscowiony jest przy ul. Legionów obok stadionu sportowego. Istnieje tam również płatny parking dla samochodów osobowych z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Dojście z parkingów do budynku głównego zajmuje około 5 minut i prowadzi schodami na płytę Rynku. Istnieje możliwość skorzystania z windy osobowej dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich. Należy w takim przypadku powiadomić telefonicznie pracownika Centrum Dziedzictwa Szkła o takiej konieczności. Nr telefonu 134 440 031. Możliwe jest również dotarcie do wejścia schodami ruchomymi, których początek znajduje się na poziomie parkingu i jest to zarazem poziom (-4) Centrum Dziedzictwa Szkła. W okresie pandemii schody ruchome są nieczynne.

Inne

Osoby ze szczególnymi potrzebami i osoby niepełnosprawne obsługiwane są w Hallu na poziomie 0.

Do budynków Centrum Dziedzictwa Szkła – we wszystkich lokalizacjach – istnieje możliwość wejścia z psem asystującym, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Audioprzewodniki nie posiadają dodatkowych ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami.

Skip to content