CDS Krosno

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Montaż i uruchomienie systemu multimedialnego w sali konferencyjnej, obejmującego m.in. system prezentacji treści wideo, nagłośnienia, sterowania oświetleniem oraz centralnego sterowania
 1. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od podpisania umowy
 1. Okres gwarancji: do uzgodnienia
 1. Warunki płatności: przelew 14 dni od zakończenia realizacji zamówienia i podpisania protokołu odbioru; dopuszcza się wpłatę zaliczki w wysokości nie więcej niż 40% wartości zamówienia
 1. Inne istotne warunki zamówienia:

Z uwagi na fakt, iż CDS przyjmuje turystów codziennie od    poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach 9.00-17.00 (w niedzielę 11.00-17.00), warunkiem koniecznym do spełnienia przez potencjalnego wykonawcę jest, aby wszelkie prace związane z ewentualną realizacją w/w systemów odbywały się w godzinach zamknięcia obiektu tj. pomiędzy godziną 18.00 a 8.00.

Podobnie koniecznym będzie docelowe zagwarantowanie gotowości do wsparcia technicznego we wszystkie dni pracy CDS tj. od poniedziałku do niedzieli włącznie.

Zadanie polegać będzie na wymianie oraz modernizacji istniejącego systemu i uwzględniać musi obecnie zastosowane rozwiązania.

Centrum Dziedzictwa Szkła zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi oferentami / zainteresowanymi wykonawcami, a także możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

Ogłoszenie nie stanowi zapytania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowe informacje udzielane będą bezpośrednio zainteresowanym oferentom.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 4. c) Oferta powinna być przesłana na adres mailowy lub w drodze pisemnej.
 5. c) W przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na … w tym miejscu należy podać przedmiot zapytania ……….”
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 listopada 2023r. w formie:

– w wersji elektronicznej na e-mail: biuro@miastoszkla.pl

lub

– pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie, ul. Blich 2, 38-400 Krosno

 1. Dodatkowe pytania powinny być kierowane na adres mailowy: biuro@miastoszkla.pl————————————————-


ZAPYTANIE OFERTOWE 2

 

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z
o.o.  zwraca się z zapytaniem o
sporządzenie oferty usług remontowych opisanych w dalszej części niniejszego
zapytania.

 

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie
robót malarskich oraz wszelkich towarzyszących robót pomocniczych istniejących
powierzchni ścian (słupów) tynkowanych ew. w zabudowie G-K i ewentualnie
sufitów na poszczególnych poziomach budynku głównego CDS.

 

2.  Opis przedmiotu
zamówienia:

 

Poziom -4, hall dolny, główne wejście dolne:
wykonanie zabezpieczenia malowanej posadzki hallu na całej powierzchni,
oczyszczenie powłok malarskich, wykonanie napraw miejsc wykazujących
uszkodzenia spowodowane przenikaniem wilgoci, malowanie powierzchni ścian i
sufitów, uzupełnienie i naprawa wypełnienia akrylem krawędzi cokolików przypodłogowych,
zabezpieczenie wszelkich urządzeń i sprzętu oświetleniowego na powierzchniach sufitów
i ścian oraz ich oczyszczenie.

Poziom -4 korytarz za głównym dolnym hallem w kier. klatki
schodowej, pomieszczeń

pomocniczych oraz zaplecza socjalnego
oczyszczenie powłok malarskich tylko ścian BEZ sufitów, wykonanie napraw miejsc
wykazujących uszkodzenia spowodowane przenikaniem wilgoci, malowanie
powierzchni ścian, uzupełnienie i naprawa wypełnienia akrylem krawędzi
cokolików przypodłogowych, zabezpieczenie wszelkich urządzeń i sprzętu oświetleniowego
na powierzchniach sufitów i ścian oraz ich oczyszczenie.

Poziom -4 warsztat z piecem szklarskim i sala zajęć praktycznych:
oczyszczenie powłok malarskich tylko ścian BEZ sufitów, wykonanie napraw miejsc
wykazujących uszkodzenia spowodowane przenikaniem wilgoci, malowanie
powierzchni ścian i słupów, uzupełnienie i naprawa wypełnienia akrylem krawędzi
cokolików przypodłogowych, zabezpieczenie wszelkich urządzeń i sprzętu
oświetleniowego na powierzchniach sufitów i ścian oraz ich oczyszczenie,
oczyszczenie metalowych kanałów wentylacyjnych, mycie ściany szklanej na
poziomie -3 od strony warsztatu z piecem.

Poziom -3 korytarz za klatką schodową do pomieszczeń sanitarnych:
oczyszczenie powłok malarskich ścian oraz sufitów, wykonanie napraw miejsc wykazujących
uszkodzenia spowodowane przenikaniem wilgoci, malowanie powierzchni ścian i
słupów, uzupełnienie i naprawa wypełnienia akrylem krawędzi cokolików przypodłogowych,
zabezpieczenie wszelkich urządzeń i sprzętu oświetleniowego na powierzchniach sufitów
i ścian oraz ich oczyszczenie.

Poziom -3 pomieszczenia warsztatów:
oczyszczenie powłok malarskich tylko ścian bez sufitów, wykonanie napraw miejsc
wykazujących uszkodzenia spowodowane przenikaniem wilgoci, malowanie
powierzchni ścian i słupów, uzupełnienie i naprawa wypełnienia akrylem krawędzi
cokolików przypodłogowych, zabezpieczenie wszelkich urządzeń i sprzętu
oświetleniowego na powierzchniach sufitów i ścian oraz ich oczyszczenie, oczyszczenie
metalowych kanałów wentylacyjnych, mycie ściany szklanej na poziomie -3 od strony
warsztatu z piecem.

Poziom -2 korytarz za klatką schodową do pomieszczeń sanitarnych:
oczyszczenie powłok malarskich ścian oraz sufitów, wykonanie napraw miejsc wykazujących
uszkodzenia spowodowane przenikaniem wilgoci, malowanie powierzchni ścian i
słupów, uzupełnienie i naprawa wypełnienia akrylem krawędzi cokolików przypodłogowych,
zabezpieczenie wszelkich urządzeń i sprzętu oświetleniowego na powierzchniach sufitów
i ścian oraz ich oczyszczenie.

Poziom -2 pomieszczenia wystawy – tylko pierwsze pomieszczenie
bezpośrednio za

wejściem od str. klatki schodowej, bez „dużego” pomieszczenia
wystawy
:  oczyszczenie powłok
malarskich tylko ścian oraz sufitu, wykonanie napraw miejsc wykazujących
uszkodzenia spowodowane przenikaniem wilgoci, malowanie powierzchni ścian i
słupów, uzupełnienie i naprawa wypełnienia akrylem krawędzi cokolików przypodłogowych,
zabezpieczenie wszelkich urządzeń i sprzętu oświetleniowego na powierzchniach sufitów
i ścian oraz ich oczyszczenie.

Poziom -1 korytarz za klatką schodową do pomieszczeń sanitarnych:
oczyszczenie powłok malarskich ścian oraz sufitów, wykonanie napraw miejsc wykazujących
uszkodzenia spowodowane przenikaniem wilgoci, malowanie powierzchni ścian i
słupów, uzupełnienie i naprawa wypełnienia akrylem krawędzi cokolików przypodłogowych,
zabezpieczenie wszelkich urządzeń i sprzętu oświetleniowego na powierzchniach sufitów
i ścian oraz ich oczyszczenie.

Poziom 0 (zero) przedsionek do schodów ruchomych za klatką
schodową
: oczyszczenie powłok malarskich sufitu oraz 2 elementów pionowych
przy stolarce wejściowej zewnętrznej, wykonanie napraw miejsc wykazujących
uszkodzenia spowodowane przenikaniem wilgoci, malowanie powierzchni ścian i
słupów, uzupełnienie i naprawa wypełnienia akrylem krawędzi cokolików
przypodłogowych, zabezpieczenie wszelkich urządzeń i sprzętu oświetleniowego na
powierzchniach sufitów i ścian oraz ich oczyszczenie.

Poziom 0 (zero)hall główny wejściowy górny/recepcja:
oczyszczenie powłok malarskich tylko ścian ORAZ sufitu w dwóch obszarach: przy
wejściu głównym w kierunku szatni i recepcji oraz przed zejściem do
pomieszczenia sklepu,

Poziomy: od 0 (zero) do -4 klatka schodowa:
oczyszczenie powłok malarskich tylko ścian oraz sufitów i spodnich powierzchni
biegów schodowych; wykonanie napraw miejsc wykazujących uszkodzenia spowodowane
przenikaniem wilgoci, malowanie powierzchni spodnich podestów, spoczników i
biegów schodowych bez ścian itp., zabezpieczenie wszelkich urządzeń i sprzętu
oświetleniowego itp. na powierzchniach sufitów oraz ich oczyszczenie.

 

Oferent zobowiązany jest do samodzielnego dokonania oględzin i
wszelkich pomiarów niezbędnych do sporządzenia właściwej oferty i zobowiązuje
się przed przystąpieniem do prac (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania
oświadczenia potwierdzającego, iż dokonał takich oględzin i pomiarów oraz że są
one wystarczające do sporządzenia na ich podstawie wiążącej oferty.

Zakup niezbędnych materiałów do realizacji zamówienia (farby,
folie, inne) leżą po stronie Wykonawcy i powinny zostać ujęte w ofercie.

Koszty demontażu elementów wyposażenia, elementów szklanych witryn
i ich półek wraz z elementami mocującymi oraz przedmiotów wystawowych, ich
czyszczenia itp. Leżą po stronie Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana jako kwota ryczałtowa za
wykonanie opisanych w zapytaniu prac.  

Dodatkowych informacji w sprawie

Oferta powinna uwzględniać, iż w każdym z ww. pomieszczeń są do
wykonania poza odświeżeniem powłok malarskich powierzchni tynkowanych i w
zabudowie G-K, roboty polegające na zabezpieczeniu i usunięciu uszkodzeń,
miejsc skorodowanych przez wilgoć, pleśń itp.

 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 31.01.2024

 

3. Okres gwarancji*:
do uzgodnienia

 

4. Warunki płatności*: przelew 14 dni od zakończenia realizacji
zamówienia i podpisania protokołu odbioru; dopuszcza się wpłatę zaliczki w
wysokości nie więcej niż 30% wartości zamówienia

 

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Z uwagi na fakt, iż
CDS przyjmuje turystów codziennie od    poniedziałku do
niedzieli włącznie w godzinach 9.00-17.00 (w niedzielę 11.00-17.00), warunkiem
koniecznym do spełnienia przez potencjalnego wykonawcę jest, aby wszelkie prace
odbywały się w godzinach zamknięcia obiektu tj. pomiędzy godziną 18.00 a 8.00.

 

6. Sposób przygotowania oferty:

 

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

c) W przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie
należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na … w tym miejscu należy podać
przedmiot zapytania ……….” …….”

 

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.12.2023r. w formie:

– pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w
Krośnie, ul. Blich 2, 38-400 Krosno

lub

– w wersji elektronicznej na e-mail: biuro@miastoszkla.pl

 

8. Zapytania
dodatkowe można kierować mailowo na adres:
biuro@miastoszkla.pl lub telefonicznie pod numerem: 512 824 650

Centrum Dziedzictwa
Szkła zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi oferentami /
zainteresowanymi wykonawcami, a także możliwość odstąpienia od realizacji
zamówienia.

Ogłoszenie nie
stanowi zapytania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowe
informacje udzielane będą bezpośrednio zainteresowanym oferentom.

 
Skip to content