CDS Krosno

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych*

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Montaż i uruchomienie systemu multimedialnego w sali konferencyjnej, obejmującego m.in. system prezentacji treści wideo, nagłośnienia, sterowania oświetleniem oraz centralnego sterowania
 1. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od podpisania umowy
 1. Okres gwarancji: do uzgodnienia
 1. Warunki płatności: przelew 14 dni od zakończenia realizacji zamówienia i podpisania protokołu odbioru; dopuszcza się wpłatę zaliczki w wysokości nie więcej niż 40% wartości zamówienia
 1. Inne istotne warunki zamówienia:

Z uwagi na fakt, iż CDS przyjmuje turystów codziennie od    poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach 9.00-17.00 (w niedzielę 11.00-17.00), warunkiem koniecznym do spełnienia przez potencjalnego wykonawcę jest, aby wszelkie prace związane z ewentualną realizacją w/w systemów odbywały się w godzinach zamknięcia obiektu tj. pomiędzy godziną 18.00 a 8.00.

Podobnie koniecznym będzie docelowe zagwarantowanie gotowości do wsparcia technicznego we wszystkie dni pracy CDS tj. od poniedziałku do niedzieli włącznie.

Zadanie polegać będzie na wymianie oraz modernizacji istniejącego systemu i uwzględniać musi obecnie zastosowane rozwiązania.

Centrum Dziedzictwa Szkła zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi oferentami / zainteresowanymi wykonawcami, a także możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

Ogłoszenie nie stanowi zapytania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowe informacje udzielane będą bezpośrednio zainteresowanym oferentom.

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. b) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 4. c) Oferta powinna być przesłana na adres mailowy lub w drodze pisemnej.
 5. c) W przypadku składania oferty w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na … w tym miejscu należy podać przedmiot zapytania ……….”
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 listopada 2023r. w formie:

– w wersji elektronicznej na e-mail: biuro@miastoszkla.pl

lub

– pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie, ul. Blich 2, 38-400 Krosno

 1. Dodatkowe pytania powinny być kierowane na adres mailowy: biuro@miastoszkla.pl
Skip to content