CDS Krosno

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA SP. Z O.O.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. (CDS) odbywa się w dniach i godzinach ustalonych przez Zarząd CDS.
2. W dni ustawowo wolne od pracy CDS może być nieczynne dla zwiedzających.
3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia, a także ekspozycji stałych, wystaw czasowych, a także oferty warsztatów dostępne są w Recepcji CDS oraz umieszczone na stronie internetowej www.miastoszkla.pl.
4. W budynkach CDS, Piwnicach Przedprożnych oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcu i schodach ruchomych, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
5. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją zasad określonych w Regulaminie zwiedzania Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem.

II. BILETY
1. Zwiedzanie CDS jest odpłatne.
2. Bilet ulgowy przysługuje:
1) w przypadku klientów indywidualnych:
– dzieciom do 14 roku życia,
– bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe i dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 14 lat),
2) w przypadku grup zorganizowanych:
– dzieciom do 6 roku życia,
– młodzieży szkolnej,
3) osobom z orzeczoną grupą niepełnosprawności.
3. W przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, zakupiony bilet jest ważny również dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
4. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu ulgowego należy okazywać przed dokonaniem zapłaty.
5. Wstęp bezpłatny przysługuje:
1) dzieciom do 5 roku życia,
2) osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunowi,
3) opiekunom grup zorganizowanych w liczbie:
– w przypadku grup szkolnych – 1 opiekun na 10 uczniów,
– w przypadku grup przedszkolnych – 1 opiekun na 5 dzieci.
6. Bilety ulgowe oraz bezpłatne nie obejmują zajęć warsztatowych.

III. REZERWACJA
1. Rezerwacji można dokonać:
– osobiście w Recepcji CDS,
– telefonicznie – 13 444 00 31 w godzinach otwarcia CDS,
– za pośrednictwem strony internetowej www.miastoszkla.pl.
2. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie formularza z danymi osoby lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik CDS na podstawie danych podanych przez osobę dokonującą rezerwacji. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie daty i godziny, liczby osób i uprawnień do skorzystania z ulg oraz sprecyzowania wybranej oferty.
3. Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają osoby z uprzednią rezerwacją.
4. Rezerwacja grup zorganizowanych na daną godzinę nie wyłącza możliwości dołączenia klientów indywidualnych, o ile przedstawiciel grupy wyrazi na to zgodę.
5. Rezerwację internetową uznaje się za gwarantowaną z chwilą dokonania zapłaty przez klienta za zwiedzanie CDS w określonym dniu, godzinie i deklarowanej liczby uczestników. Klient otrzymuje drogą e-mail stosowne potwierdzenia oraz, w formie załącznika, bilet, który należy wydrukować i okazać pracownikowi CDS przed rozpoczęciem zwiedzania.
6. Odbiór biletów w kasie CDS powinien nastąpić najpóźniej 15 minut przed wyznaczoną godziną wejścia do CDS.
7. Dla grup zorganizowanych wymagana jest wcześniejsza rezerwacja na wszystkie usługi świadczone przez CDS.
8. CDS zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na wybraną ofertę. Informacje o zmianach podawane są do wiadomości na stronie www.miastoszkła.pl.
9. W uzasadnionych przypadkach, CDS zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny lub zakresu zarezerwowanego przez klienta zwiedzania. W takiej sytuacji CDS informuje zainteresowanych o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje prawo do ustalenia nowego terminu zwiedzania lub zwrotu dokonanej opłaty.
10. W przypadku dokonania rezerwacji internetowej, klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

IV. ZWIEDZANIE
1. Grupa zwiedzających nie może liczyć więcej niż 30 osób.
2. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie CDS tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.
3. Każda grupa zorganizowana osób nieletnich przebywa na terenie CDS z pełnoletnim opiekunem.
4. W wypadku grup szkolnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 10 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych maksymalnie 5 dzieci.
5. Czas zwiedzania CDS wynosi około:
– 120 minut budynek główny oraz Piwnice Przedprożne,
– 90 minut budynek główny,
– 30 minut Piwnice Przedprożne.
6. Warunkiem zwiedzania jest okazanie ważnego biletu wstępu, zaproszenia lub karnetu.
7. Zwiedzanie CDS rozpoczyna się o godzinie określonej w trakcie dokonywania rezerwacji.
8. Zwiedzanie CDS odbywa się wyłącznie z przewodnikiem. Dotyczy to również osób korzystających z audioprzewodników.
9. Na terenie CDS należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika.
10. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W szczególności do obowiązków przewodnika należy:
1) przed wejściem na teren CDS poinformowanie zwiedzających o zasadach zachowania się w CDS, m.in. o zakazach:
– przekraczania wyznaczonych linii,
– opierania się o blaty stołów pracowników wykonujących prace związane z obróbką i zdobieniem szkła,
– dotykania eksponatów oraz o wyciszeniu telefonów komórkowych.
2) interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w ust. 10.
11. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać grupom uczestniczącym w warsztatach, czy też innym grupom zwiedzających.
12. Wyjście w trakcie zwiedzania poza teren obiektów CDS jest równoznaczne z dobrowolnym zakończeniem zwiedzania.
13. CDS zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji lub dostępu do dowolnej części terenu CDS. Informacja o ograniczeniach podana zostanie do wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu.

V. INFORMACJE PORZĄDKOWE
1. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie CDS.
2. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób lub ekspozycji, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą zostać wyproszone z CDS.
3. Rzeczy zwiedzających (plecaki, torby, parasole, itp.) oraz odzież wierzchnią można pozostawić w zamykanych na kluczyk szafkach depozytowych. Korzystanie z szafek jest bezpłatne. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
4. CDS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach depozytowych oraz innych ogólnodostępnych miejscach na terenie CDS.
5. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach, tj. hall oraz taras CDS.
6. Na terenie CDS obowiązują następujące zakazy:
– wprowadzania (wnoszenia) do wewnątrz CDS rowerów, hulajnóg, deskorolek itp.,
– wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
– wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
– wnoszenia i zażywania środków odurzających,
– palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych,
– używania otwartego ognia,
– wnoszenia broni palnej, a także materiałów i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia (w uzasadnionych przypadkach CDS zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy przedmioty te nie są wnoszone na teren CDS),
– prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznych,
– przenoszenia, wynoszenia, niszczenia elementów wyposażenia CDS,
– filmowania pracowników CDS w trakcie wykonywania przez nich pracy.
7. W trakcie zwiedzania CDS, korzystanie z telefonów komórkowych należy ograniczyć jedynie do wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacji.
8. Wszelkie zauważone przez zwiedzających awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia CDS powinny być niezwłocznie zgłaszane pracownikom CDS.

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. W razie ogłoszenia alarmu lub ewakuacji z obiektu należy wykonywać polecenia osób kierujących ewakuacją.
2. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie powiadomić personel CDS lub Straż Pożarną.
3. Podczas przebywania na terenie CDS lub uczestniczenia w pokazach czy warsztatach należy stosować się do:
– znaków ewakuacyjnych,
– znaków ostrzegawczych,
– znaków zakazu,
– znaków nakazu,
– znaków ppoż.,
– do wskazówek i poleceń przewodnika.
4. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.
5. Należy niezwłocznie powiadomić personel CDS w przypadku zauważenia wypadku lub sytuacji mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.
6. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji, wszystkie osoby przebywające na terenie CDS zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników CDS.
7. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, CDS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, zwiedzającym przysługuje zwrot kosztu biletów, o ile na terenie CDS przebywali nie dłużej niż 1 godzinę. Zwroty następują na podstawie paragonu fiskalnego lub faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup biletów.

VII. ZWIEDZANIE W OKRESIE PANDEMII
1. Zwiedzający muszą mieć zasłonięte usta i nos (maseczka jednorazowa, maseczka materiałowa, chusta, apaszka, szalik).
2. Zwiedzający po wejściu do budynku mają obowiązek zdezynfekowania rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych.
3. Liczbę osób w grupie określa stosowny akt prawny wydany przez właściwy organ państwowy.
4. Zwiedzającym nie wolno przekraczać żółto-czarnych linii umieszczonych na posadzkach.
5. Zwiedzający powinni zachowywać bezpieczną odległość pomiędzy sobą (nie mniej niż 1,5 metra).
6. W trakcie zwiedzania nie ma możliwości wydmuchania formy szklanej.
7. Dopuszcza się wybicie medalu szklanego przez zwiedzającego.
8. Dla zwiedzających udostępnia się ubikację na poziomie 0.

VIII. DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informuje się, co następuje.
 –  Administratorem danych osobowych zwiedzających jest:
Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.; ul. Blich 2, 38-400 Krosno; NIP 6842607964, REGON 180619978, tel.: 13 43 635 68, e-mail: biuro@miastoszkla.pl.
 –  Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o., Administratora Danych Osobowych, zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa przed jej ujawnieniem osobom trzecim, kontroli pracy osób zatrudnionych przez Administratora Danych Osobowych.
 –  Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 –  Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz umów.
 –  Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony wyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 –  Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 –  Prawa osób, których dane dotyczą:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w granicach określonych w przepisach prawa,
3) prawo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu CDS. W takim przypadku zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do CDS w danym dniu, ani zwrot należności za bilet.
2. CDS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń określonych w niniejszym Regulaminie oraz uwag przekazanych przez przewodnika.
3. Firma realizująca zadania ochrony Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie CDS oraz do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.miastoszkla.pl oraz w Recepcji.
5. Ewentualne skargi i wnioski prosimy przesyłać na adres Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o., ul. Blich 2, 38-400 Krosno lub przesyłać na adres mail: biuro@miastoszkla.pl.
6. Dane identyfikacyjne Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. umieszczone są na stronie internetowej www.miastoszkla.pl.

Skip to content