CDS Krosno

Klauzula informacyjna RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W  CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA SP Z  O.O.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), – tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych w  naszej  Spółce  oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

o następujących danych kontaktowych:

– adres: ul. Blich 2

– e-mail: biuro@miastoszkla.pl

– telefon: 1343635-68

 

2. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 z uwzględnieniem Art. 9  unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów związanych z prowadzoną przez nas działalnością oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzamy lub możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie prawa – w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),  w celu realizacji umów (Art. 6 ust.1 lit. b RODO), w celu ochrony i dochodzenia przysługujących nam roszczeń oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów (Art. 6 ust.1 lit. f RODO)  lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).

 

3Źródło danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy są w większości pozyskiwane przez nas bezpośrednio od Państwa. Jednakże niezbędne kategorie Państwa danych, mogą również zostać nam udostępnione przez uprawnione do tego podmioty (np. nasi kontrahenci), lub pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.


4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:

– pracownicy naszej  Spółki na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,

– upoważnione osoby współpracujące jeżeli w ramach współpracy przetwarzają danych powierzonych (np. zleceniobiorcy),

-podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu naszej Spółki na mocy umowy powierzenia danych, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy – niezbędnych dla naszej działalności

– uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Spółka jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

– podmioty na podstawie wyrażonej zgody.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Generalnie Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

W przypadku wyjątkowej sytuacji, jeżeli zaistnieje potrzeba przekazania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, to poinformujemy o tym Państwa.

6. Okres przechowywania danych osobowych – kryteria jego ustalania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się  od czasu pisemnego cofnięcia zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu (automatyczne przetwarzanie danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby). Tzn. żadne decyzje dotyczącej osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane  w sposób automatyczny.


8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

– prawo dostępu do przetwarzanych danych,

– prawo do  sprostowania danych,

– prawo  do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia oraz prawo usunięcia danych z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w sytuacji gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy.

Konsekwencją ich nie podania, będzie brak możliwości realizacji określonego celu np. realizacji z Państwem umowy, czy realizacji obowiązków prawnych.

 

Administrator Danych Osobowych

Skip to content